December 2004 – april 2005

Urban Art Stories är ett kulturellt samarbetsprojekt mellan Berlin, Köpenhamn och Malmö som presenterar musik, film, design, scen- och bildkonst. Inom ramen för detta samarbete har Signal bjudit in Sparwasser HQ från Berlin samt kommer att genomföra ett utbyte med konstscenen i Köpenhamn. Vår ambition är att belysa olika arbetssätt och ställa frågor kring hur den plats man verkar på även påverkar det arbetssätt, den funktion och de konsekvenser som ens verksamhet för med sig. Utbytet kommer att bestå av öppna föreläsningar och ateljébesök med syfte att öppna upp för framtida samarbeten och etablera en långsiktig kontakt mellan dessa städer.

Sparwasser HQ startades sommaren 2000 och är ett icke-kommersiellt, konstnärsdrivet utställningsrum i Berlin. Sparwasser har sedan starten spelat en central roll för den skandinaviska konstscenen i Berlin samt genomfört utbyten och samarbeten med ett flertal internationella aktörer. Vi har bjudit in Lise Nellemann att presentera arbetet med Sparwasser HQ och hon kommer att hålla en öppen föreläsning på Signal tisdagen den 7 december.

Signal besöker i sin tur Sparwasser HQ i Berlin i mars/april 2005. Mer info om Sparwasser finns på http://www.sparwasserhq.de

Utbytet med Köpenhamn äger rum under våren 2005.